مـــــن و دلــــم و دنـــــیــــــام ツ مــَטּ هَموטּ בیوونـﮧ ایم کـﮧ هیچقت عوض نمیشـﮧ... سلام و درود به تمام عزیزای دل..زهرا هستم.... این وبلاگ رو من سال 1391 ساختم با اسم مستعار یلدا و با هزار اروز چقدر زمان زود میگذره از تمام کسایی ک با نظرهاشون تو تموم این سال ها منو خوشحال کردن یه تشکر ویزه دارم شاید نتونم زود به زود بیام ولی همیشه دلتنگ میشم برای اینجا انگار ک واقعا یه دنیای دیگس و اینکه... خاطراتی ک اینجا ثبت میشن با هیچ چیز قابل مقایسه نیستن ممنون از همگی بوس به لپاتون http://girlsciti.mihanblog.com 2020-03-29T22:57:12+01:00 text/html 2018-09-10T14:32:08+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا کوروش...مرد والای ایران زمین http://girlsciti.mihanblog.com/post/98 <p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> این خاک زرخیز ایران زمین....نبودند جز مردمی پاک دین</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">همه دینشان مردی و داد بود...وز ان کشور ازاد و اباد بود</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">چو مهر و وفا بود خود کیششان...گنه بود ازار کس پیششان</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">همه بنده ناب یزدان پاک....همه دل پر از مهر این اب و خاک</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">پدر در پدر اریایی نژاد....ز پشت فریدون نیکو نهاد</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بزرگی به مردی و فرهنگ بود...گدایی در این بوم و بر ننگ بود</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">کجا رفت ان دانش و هوش ما...که شد مهر میهن فراموش ما</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">ک انداخت اتش در این بوستان...کز ان سوخت جان و دل دوستان</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">چه کردیم این گونه کشتیم خار؟...خرد را فکندیم این سان ز کار</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">نبود این چنین کشور و دین ما...کجا رفت ایین دیرین ما؟</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">به یزدان ک این شور اباد بود...همه جای مردان ازاد بود</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">در این کشور ازادگی ارز داشت...کشاورز خود خانه و مرز داشت</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">گرانمایه بود انکه بودی دبیر...گرامی&nbsp;بد انکس ک بودی دلیر</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">نه دشمن بر این بوم و بر لانه داشت...نه بیگانه جایی در این خانه داشت</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">از ان روز دشمن به ما چیره گشت...ک ما را روان و خرد تیره گشت</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">از ان روز این خانه ویرانه شد...که نان اورش مرد بیگانه شد</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">چو ناکس به ده کدخدایی کند...کشاورز باید گدایی کند</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">به یزدان که گر ما خرد داشتیم...کجا این سرانحام بد داشتم</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بسوزد در&nbsp; اتش&nbsp; گرت جان و تن...به از زندگی کردن و زیستن</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">اگر مایه زندگی بندگی است...دو صد بار مردن به از زندگی است</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بیا تا بکوشیم و جنگ اوریم...برون سر از این بار ننگ اوریم</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">فردوسی</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">...................................................................................................................</p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">کجا رفت اون ایین پاک؟؟؟؟؟کجا رفتن؟؟؟دقیقا داریم با خودمون و ایران زمینمون چیکار میکنیم؟؟؟؟؟؟<br></p> text/html 2018-08-20T15:12:51+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا توی لنتی http://girlsciti.mihanblog.com/post/96 <p><font size="2">هیچ وقت نخواستم از تو بنویسم...تویی ک بیشتر از همه باعث شدی حس پوچی کنم(دوستان جو نگیره من عاشق نشدم و نخواهم شد)..تویی ک هرلحظه باعث میشی فکر کنم خوشی وجود نداره...هیچ وقت فراموش نمیکنم...شاید هیچوقت به خودت این حرفا رو نزنم ولی اینجا راحت ترین جاست ک بگم از وقتایی ک اشک ریختم و اشک و اشک و اشک...شاید اگه یه چوب جادویی داشتم مثل هری اولین کارم عوض کردن تمام اون خاطرات و عوض کردن اخلاق های تو بود...هی روزگار...با ما چه ها کردی</font></p> text/html 2018-08-20T15:06:33+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا کمی درد و دل http://girlsciti.mihanblog.com/post/95 <font size="3"> <font size="2">وقتی به این فکر میکنم ک همه یه روزی از پیش ادم میرن..چه با مرگ و چه با.....یه جوری غمگین میشم ک انگار این غم از اسمون داره میباره..اونقدر میباره ک علاوه بر دلم چشمهامم خیس میکنه...چند روز پیش برای بله برون داییم به اصفهون کوچ کردیم..بسی خوش گذشت ولی حس اینکه یکی از بهترین هام داره میره پی زندگیش خیلی حس عجیبیه...حس میکنم هم میخوام ک بره و خوش باشه..هم نره و برای خود خودم بمونه..اصلا من نخوام زن بگیره کیو باید ببینم...خلاصه اینکه اگه یه روزی دیدی این پستو بدون خیلی خاظراتم رو با تو دوست دارم...هیچوقت به خودت نگفتم ولی...خیلی دوست دارم...بیشتر از چیزی ک فکر میکنی</font></font> text/html 2018-08-15T11:01:53+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا اشعار ماندگار http://girlsciti.mihanblog.com/post/94 <p align="center"> <font size="2">واقعا این شعر ها نظیر ندارن...</font></p><p align="center"><font size="2">.</font></p><p align="center"><font size="2">.</font></p><p align="center"><font size="2">.</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font size="2">به ایران درود و به ایران درود...به ایین پاک نیاکان درود</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font size="2">به رفتار نیک و به کردار نیک...به پندار نیک هر انسان درود</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font size="2">به فرهنگ والای زرتشتیان...به رسم و ره پاک انان درود</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font size="2">اتوسا بود افتخار زنان...به ان ناز بانوی دوران درود</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font size="2">به منشور کورش هزار افرین...به کوروش شهنشاه ایران درود</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font size="2">به جاه و جلال خشایار شاه...به ان هیبت شهسواران درود&nbsp;</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font size="2">به فردوسی استاد نظم و ادب...به ان نامدار و سخندان درود</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font size="2">به ارش سیاوش انوشیروان...به ان نامداران فراوان درود</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font size="2">قسم میخورم بر خدای بزرگ...که یزدان بگفته به انان درود</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><font size="2">چرا چون بود راهشان راستی...خدا گفته بر راستگویان درود</font></span></p><p align="center" style="text-align: center;"><br></p><p align="center" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><font size="2"><br></font></span></p> text/html 2018-08-13T14:59:03+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا زمستون دلربا http://girlsciti.mihanblog.com/post/93 <p><font size="2">از بین فصل ها زمستون رو بیشتز از بقیه دوست دارم...شاید چون انقدر مشغولم میکنه ک باعث میشه به چیزهای دیگه فکر نکنم ...</font></p><p><font size="2">خیلیا میگن تابستون فصل فرصت هاست...فصل کارهای عقب افتاده...فصل استراحت...</font></p><p><font size="2">خیلیا هم بهار رو دوست دارن...فصل تازگی و سرسبزی</font></p><p><font size="2">بعضیا هم میگن پاییز...فصل برگ هایی ک از رنگ سبز خسنه شدن...فصل بارون</font></p><p><font size="2">اما من هنوز میگم زمستون...فصل برف و سرما...فصل باقالی و لبوهای داغ...فصل برف بازی توی بوران و سرما...</font></p><p><font size="2">زمستون یه چیز دیگست....</font></p><p><font size="2">نظر شما چیه؟؟؟</font></p> text/html 2017-07-06T11:59:39+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا ماندن یا نماندن...مسئله این است http://girlsciti.mihanblog.com/post/92 <p><font size="2">اومدم وبلاگم رو واسه همیشه پاک کنم</font></p><p><font size="2">اما یه چیز مثل یه جرقه..مثل یه یاداوری تند و سریع اومد و ازم گذشت</font></p><p><font size="2">و نذاشت ک وبلاگمو ک همیشه میگفتم مثل بچمه رو پاک کنم</font></p><p><font size="2">بالاخره هرچی نباشه کلی خاظرات توش ثبت کردم</font></p><p><font size="2">اون موقع ها وبلاگم شلوغ تر بود و خیلی از نظرات رو تایید نمیکردم تا برای خودم بمونن</font></p><p><font size="2">اما الان خیلی خلوت شده...خیلی چون خودمم به کسی سر نزدم</font></p><p><font size="2">اصلا شاید خدا خواست و دوباره شلوغ پلوغش کردم</font></p><p><font size="2">امیدوارم روزای خوب همیشه باهامون باشه</font></p><p><font size="2">پ.ن: باشد ک رستگار شویم...</font><span style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(227, 150, 166);"><span style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(227, 150, 166);"><br style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.66px; background-color: rgb(227, 150, 166);"></span></span></p><p><span style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(227, 150, 166);"><span style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(227, 150, 166);"><br></span></span></p><p><font size="2"><font size="3"><span style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.66px; background-color: rgb(227, 150, 166);"><font size="2"><font size="2"><span style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(227, 150, 166);"><font size="2"><font size="3"><span style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.66px; background-color: rgb(227, 150, 166);"><font size="2"><font size="2"><span style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(227, 150, 166);"><font size="2"><font size="2"><br style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.66px; background-color: rgb(227, 150, 166);"></font></font></span></font></font></span></font></font></span></font></font></span></font></font></p> text/html 2017-07-06T11:43:18+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا هی روزگار http://girlsciti.mihanblog.com/post/91 <font size="2">سلام....</font><div><font size="2">زمان چیز عجیبیه.....هیچ وقت اعتقادی به این جمله که میگن پلک بزنی زمان میگذره نداشتم اما حالا....</font></div><div><font size="2">امروز بعد دو سال بالاخره اومدم اینجا....هی هی...خاطرات بچگی چقد شیرینن....</font></div><div><font size="2">کی فکرشو میکرد انقد بزرگ بشیم...</font></div><div><font size="2">دلم اون موقع هارو میخواد....اون روزهایی که تنها فکرم این بود چطور یه شارژ هزاری بخرم و به دوستام سر بزنم....</font></div><div><font size="2">معمای واقعی کلمه اینه که زمان رو گم کردم....</font></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div> text/html 2015-10-13T15:11:36+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا بالاخره اومدم...... http://girlsciti.mihanblog.com/post/89 <p align="center"> <font size="2">سلام سلاممممممم به رفقای خودمممممم</font></p><p align="center"><font size="2">بالاخره اومم</font></p><p align="center"><font size="2"><font size="2">وایی خدا</font></font></p><p align="center"><font size="2"><span style="font-size: 10pt;">بعد یک مدت بسیییییااررر طولانی</span></font></p><p align="center"><font size="2"><span style="font-size: 10pt;">در خدمتتون هستم</span></font></p><p align="center"><font size="2"><span style="font-size: 10pt;">اعتراف کنین ک دلتنگم بودین...</span></font></p><p align="center"><font size="2"><span style="font-size: 10pt;">من ک بودم</span></font></p><p align="center"><font size="2"><span style="font-size: 10pt;">هیج جا اینجا نمیشه</span></font></p><p align="center"><font size="2"><br></font></p> text/html 2014-11-23T11:05:12+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا ایا میشود عنوان نداشته باشیم؟؟؟ http://girlsciti.mihanblog.com/post/83 <div class="postbody"> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><font size="3">من فقط مسئول حرفامم</font></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="3">نه برداشت مردم</font></p> <div style="text-align: center;">ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ </div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">های بچه ها</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">خوفین؟؟</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">من خوفمم</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">امروز باقلوااااااااااااااا</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;<div style="text-align: center;"><br></div> <font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">امروز سر کلاس داشتم قلنجمو میشکوندم خانوم علموم یهو برگشت گفت</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">چرا اینقد ادا اوسول در میاری؟</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">منم گفتم چون خستم</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">گفت هر کی خستست باید مثل تو بشه؟</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">گفتم اره</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">کلاس پوکید از خنده همه اینارم با لحجش گفت( ترکی البته من ترک نیستم)</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">حالا قدم ازش بلند تره ها (قدم همچین مالیم نیست 168 169 باید باشه)</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;<div style="text-align: center;"><br></div> <font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">ولی باهام لج کرد ازم پرسید منم با امداد رسان های بغلیم و پشتیم همرو جواب دادم ضایه شد</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;"><font size="2">بچه های نظرااا زیادددددددددد</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">بوس بوس</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><font size="2">فعلن</font></div><p class=" " style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong><span style="color: rgb(102, 255, 255);"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" dir="rtl"><span style="color: rgb(102, 255, 102);"><br></span></span></span></strong></font></p></div> text/html 2014-09-09T13:55:46+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا خوشحال و شاد و خندانمツ http://girlsciti.mihanblog.com/post/81 <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'><span style="color: rgb(255, 102, 204);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong><span style="color: rgb(255, 51, 51);"><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p> </o:p></span></span></strong></font></span></span></strong></font></span></span></span><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>های برو بچ</span></strong></font></strong></font></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>این روز ها دوست های خوبی پیدا کردم</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>جاتون خالی امروز خیلی خوش گذشت </span><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>از صبح دارم اهگ میزارم و میرقصم</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>الانم اب هویج بستنی خورون دارم براتون مینویسم<img style="border: currentColor; border-image: none;" alt="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/66186004313557435183.gif" src="mhtml:file://G:\zizi\شکلک ها\♥♥♥کلوپ دختران♥♥♥ - زردک ها.mht!http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/66186004313557435183.gif"></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>حال و هوای امروز بهاری</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>فداتون!!!!!</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>راستی جدال با یخو دیدین واقعا که</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>مردمم به چه چیزایی دل خوشنا!!!</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'><img style="border: currentColor; border-image: none;" alt="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/71612306505366405309.gif" src="mhtml:file://G:\zizi\شکلک ها\♥♥♥کلوپ دختران♥♥♥ - زردک ها.mht!http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/71612306505366405309.gif"></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>خیلی خوشحالم همینجوری</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>راستی نازی وبش حذف شده</span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'> <span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>دلم برات تنگ شده!!!</span></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>اگه ازش خبر دارین بگین!</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'>------------------------------------------------------------</span></p><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><em><span lang="FA" style='color: rgb(13, 13, 13); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: "lumm=95000 lumo=5000";'>من همینم که هستم<br><br>شاخ نیستم چون گاو نیستم<br><br>بالا نیستم چون پرچم نیستم<br><br>فقط یه آدمم، چیزی که خیلیا نیستن</span><span lang="FA" style='color: rgb(13, 13, 13); line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: "lumm=95000 lumo=5000";'><o:p></o:p></span></em></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(13, 13, 13); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: "lumm=95000 lumo=5000"; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><em>به چیزی که هستم افتخار میکنم...........</em></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(13, 13, 13); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: "lumm=95000 lumo=5000"; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;'><font color="#0d0d0d">فعلن</font><em><img style="border: currentColor; border-image: none;" alt="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/08729149639484993408.gif" src="mhtml:file://G:\zizi\شکلک ها\♥♥♥کلوپ دختران♥♥♥ - زردک ها.mht!http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/08729149639484993408.gif"></em></span></span></p></span></strong></font></strong></font><p></p> text/html 2014-09-04T09:58:53+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا ماه دی http://girlsciti.mihanblog.com/post/80 <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">&nbsp; </font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">من یه دی ماهیم<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>یه دی ماهیه</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> لجباز...</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>یه دی ماهیه</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> شیطون..</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>یه دی ماهی</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> که حرف زور تو کلش نمیره..</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; tab-stops: 323.7pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><font color="#000000" size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>یه دی ماهی</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> که خندش واس بقیس گریش واس خودش</span><span style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="ltr"></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>یه دی ماهی</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> که هر چی اراده کنه هر چی بخاد بدست میاره</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><font color="#000000" size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>یه دی ماهی</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> که جواب بدیتو باخوبی میده</span><span style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="ltr"></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>تابلکه شرمنده بشی و با بقیه این رفتارو نکنی</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>یه دی ماهی</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> که باتمام بااحساس بودنش</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>با منطقش میتونه خلا صلاحت کنه</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>یه دی ماهی</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> که دلش طاقت ناراحتی بقیه رو نداره</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>حواست باشه</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>اگه از چشم یه دی ماهی بیوفتی</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>باید بارتو ببندی و بری</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>شاید از دوس داشتن زیادش گاهی اذیت شی</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>اما اگه فقط یلحظه نباشه میفهمی زندگی بدون اون یه جهنمه</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font size="2"><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>یه دی ماهی</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> شاید زیا مغرور به نظر برسه</span><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: rgb(0, 51, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">&nbsp;</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font size="2">اما با این حال از بی ریاترین و دلسوز ترین آدم هاست...!</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span><font size="2">&nbsp;</font></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>............................................................................</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p align="center"> &nbsp; <font size="2">چقدر روزها خسته کننده شده<font size="2"></font></font><p align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2">دلم یه تغییر حسابی میخواد</font></font></font></p><p></p><p align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2">دلم برای دوستام تنگ شده</font></font></font><p align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2">کاشکی میشد دوباره و مثل قدیم باشیم ولی حیف...</font></font></font></p><div align="center" class="thumbcontainer"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2">سرتون رو درد نیارم</font></font></font></font></div><div align="center" class="thumbcontainer"><font size="2"><font size="2"><br></font></font></div><div align="center" class="thumbcontainer"><font size="2"><font size="2">نظر فراموش نشه</font></font></div><div align="center" class="thumbcontainer"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><br></font></font></font></div><p></p><div align="center" class="thumbcontainer"><br></div> text/html 2014-08-24T13:30:12+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا جوگیری!!! http://girlsciti.mihanblog.com/post/79 <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 7.5pt 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font color="#000000" size="2">&nbsp;❤&nbsp;بــه ســلامـتــی مــــن...❤</font></span></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 7.5pt 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span><font size="2"><span lang="FA" style='color: white; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font color="#000000">❤منـی کــه الان دلـــم تـنـگـــه</font></span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>❤</span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 7.5pt 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font color="#000000">❤مـنــی کــه </font></span><span lang="FA" style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font color="#000000">بـغـضـمــو</font></span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font color="#000000"> جـلــو هــمــه قـــورت مـیـدم,کــه یــه وقــت گـریــه نـکـنــم...❤</font></span></font><span lang="FA" style='color: white; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><br></span><font color="#000000" size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>❤مـنـی کـــه هــر آهـنـگــی گــوش مـیـدم,فـقــط یاد یه </span></font><font color="#000000"><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>نـفـرمـی افـتـم...❤<br>❤مــنـی کـــه تــا مـیـام حرف</span><span lang="FA" style='color: rgb(255, 153, 153); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>بــزنــم&nbsp;و کاری کنم</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;سریع میگم بیخیال...❤</span></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 7.5pt 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font color="#000000" size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>❤منی که شبا از تنهایی بـا هـدفـــون تــو گـوش مـیـخوابــم...❤</span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 7.5pt 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font color="#000000"><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>❤منی که شبا از گریه بالشم خیسه خیسه...❤</span><span lang="FA" style='color: rgb(255, 102, 102); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 7.5pt 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font color="#000000"><font size="2"><span lang="FA" style='color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>❤منی که اینروزا تو دنیای مجازی غرق شدم...❤</span><span lang="FA" style='color: rgb(255, 102, 102); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 7.5pt 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font color="#000000" size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>❤مــنـی کـــه حــتــی دیـگـــه نــمــیدونــم چـــه مرگمه❤</span></font></p><font size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 7.5pt 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 18pt;" dir="rtl"><font color="#000000"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'></span></font><font size="2"><span lang="FA" style='color: rgb(153, 153, 0); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font color="#000000">❤و چــه ریـخـتــی</font></span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font color="#000000"> بـایـــد خــودمــوخـالــی کنـــم...❤</font></span></font><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><br></span><font color="#000000"><font size="2"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آره رفــیــق...</span><span lang="FA" style='color: rgb(102, 51, 102); font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>بــــــه ســـلامــتـــی مـــن<font color="#ffffff">❤</font></span><span lang="FA" style='color: white; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> ❤</span></font><span lang="FA" style='color: rgb(255, 102, 102); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center"> <p align="center">ــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــ</p> <p align="center"><font size="2">هلو گایز!</font></p> <p align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span lang="FA" style='color: rgb(208, 212, 115); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><font color="#333333" size="2"><font color="#000000">الان دارین با خودتونمیگین...اوه اوه چ متنی</font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span lang="FA" style='color: rgb(208, 212, 115); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><font color="#000000" size="2">ایا من شکست عشقی خوردم؟؟؟</font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span lang="FA" style='color: rgb(208, 212, 115); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><font color="#000000" size="2">پاسخ کاملا اشتباس</font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span lang="FA" style='color: rgb(208, 212, 115); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><font color="#000000" size="2">همینجوری جویگری گذاشتم دور هم شاد شیم</font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span lang="FA" style='color: rgb(208, 212, 115); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><font color="#000000" size="2">چیز خاصی مدنظر ندارم بگم...</font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span lang="FA" style='color: rgb(208, 212, 115); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><font color="#000000" size="2">نظر بدین</font>&nbsp;</span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> text/html 2014-08-18T13:18:22+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا مـــــن از شـــب هم تـــاریک تـــرم...... http://girlsciti.mihanblog.com/post/78 <p align="center"><font size="2">چه کســی میــگــوید کــه مــن هیــــچ چیـــز ندارم؟؟؟</font></p> <p align="center"><font size="2">من چیــز هــای با ارزشـی دارم..</font></p> <p align="center"><font size="2">مشگـل این اسـت ک مـردم دوست دارند چیزهایی را&nbsp;ببیننـد ک به مـزاق خودشـان خـوش بیاید...</font></p><p align="center"> <a href="http://avazak.ir/" target="_blank"><img alt="تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست" src="mhtml:file://G:\zizi\شکلک ها\تصاویر جداکننده متن (1) » گالری عکس و قالب وبلاگ آوازک.mht!http://avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line9.gif" border="0"></a></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2">✔سلوم خدمت جینگیل مینگیل های خودم✔</font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2">✔احوالات؟؟؟✔</font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2">✔اغا من یه مدت نبودم!!✔</font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2">✔تونسیم دوستامو از بی معرفتا جدا کنم!!✔</font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2">✔نظرا کمه !!✔</font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2">✔قربون دستت دو تا نظربدی ناخوناتو که نمیشکونه اخه!!!✔</font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2">✔تازشم بی معرفتا ایشالا کچل شن!!✔</font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2">✔و در اخر...✔</font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2"><strong>به سلامتیه خودم که همیشه اونی شدم که بقیه میخواستن</strong></font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2"><strong>اما....</strong></font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2"><strong>هیشکی اونی نشد که من می خواستیم</strong></font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><font size="2">فعلن!!!✔✔✔</font></p> <p align="center" class="thumbcontainer"><br></p> text/html 2014-08-14T09:06:14+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا همـــه چــــی تغیــیـــر کـــــرد...ツ http://girlsciti.mihanblog.com/post/73 <p align="center"><font size="2">سیلام رفقا ااااا<font color="#990000">◕ ‿ ◕</font><br><br>خوشتون اومد از تغیرات؟؟؟؟؟؟؟<br></font></p> <p align="center"><font size="2">لطفا اسم وبمو تو لینکاتون تغیر بدین!!</font></p> <p align="center"><font color="#990000" size="2"></font><br><font size="2">ممنونممممممم<br></font></p> <p align="center"><font size="2">دوستون دارم<br></font></p> <p align="center"><font size="2">لطفا نظررررررررررررررررررررررررررررررررر</font></p> <p align="center"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p align="center"><font size="2"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>✘</span>مغرور و خد شیفته نیستم.........<span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>✘</span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>✘</span>ولی یاد گرفتم تو زندگیم......<span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>✘</span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>✘</span>منت احدی رو نکشم..................<span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>✘</span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>✘</span>خدا حافظ تو فرهنگ لغت من جوابش یه کلمه است........<span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>✘</span></font></p> <p align="center"><font size="2">.</font></p> <p align="center"><font size="2">.</font></p> <p align="center"><font size="2">.</font></p> <p align="center"><font size="2"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>✘</span>به سلامت.......<span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>✘</span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"><font color="#990000" face="Tahoma" size="2"><img width="135" height="334" style="width: 135px; height: 133px;" src="http://upload7.ir/images/03411769928105389559.jpg"></font></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "MS Gothic"; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: "MS Gothic"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="rtl"></span></font>&nbsp;</p> text/html 2014-08-13T15:14:40+01:00 girlsciti.mihanblog.com یلدا نظر سنجی........ http://girlsciti.mihanblog.com/post/72 <DIV class="clearfix box_header_wrapper"><SPAN style="BACKGROUND: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -180px" class=box_header_bg><IMG alt=- src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></SPAN><SPAN class=box_header>مشاهده نتیجه نظرسنجی</SPAN></DIV> <STYLE> .pollResult{ border-collapse:collapse; width:100%; } .pollResult td{ padding:2px; border:1px solid #eee; } .pollResult th{ border:1px solid #eee; font-weight:normal; text-align:left; padding-left:5px; } .pollbar{ height:20px; position:relative; border:1px solid #eee; background:#59C15C url(http://static.mihanblog.com//public/images/etc/poll/barbg.gif) 0px -20px; } .pollbar b{ background:#59C15C url(http://static.mihanblog.com//public/images/etc/poll/barbg.gif); height:20px; display:block; } .pollbar .maxClass{ background:#59C15C url(http://static.mihanblog.com//public/images/etc/poll/barbg.gif) 0px -40px; } .pollbar span{ position:absolute; line-height:20px; padding-right:5px; text-align:center; } </STYLE> <TABLE class=pollResult> <TBODY> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 25px; FONT-WEIGHT: bold" colSpan=3>دوست داری جای کدوم شخصیت وینکسی باشی؟</TD> </TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 25px; COLOR: #555" colSpan=3>بیست و دوم خرداد 92 ساعت 16:15:03</TD> </TR> <TR> <TH>بلوم جون </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>22.69 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 34px"></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(76 رای) </TD></TR> <TR> <TH>استلاخوشگله </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>25.37 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 38px" class=maxClass></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(85 رای) </TD></TR> <TR> <TH>فلوراخانوم </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>10.75 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 16px"></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(36 رای) </TD></TR> <TR> <TH>تکناناناس </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>7.46 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 11px"></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(25 رای) </TD></TR> <TR> <TH>میوزاجیگر </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>6.87 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 10px"></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(23 رای) </TD></TR> <TR> <TH>لیلاطلا </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>2.09 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 3px"></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(7 رای) </TD></TR> <TR> <TH>رکسی باحال </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>2.69 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 4px"></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(9 رای) </TD></TR> <TR> <TH>تونظر هامیگم </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>1.49 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 2px"></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(5 رای) </TD></TR> <TR> <TH>هیچ کدوم من خود خودمم </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>20.6 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 30px"></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(69 رای) </TD></TR> <TR> <TH>شرکت کنندگان</TH> <TD colSpan=2>335 نفر </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV class=publishPaging></DIV>